عملکردها

بشیر ( قرآن )

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:بشری (قرآن).

اصطلاح‌نامه

اعم

اسامی و صفات قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه بشیر ( قرآن ) به زیرصفحه بشیر ( قرآن )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 181
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 279