پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

بتریّه

بَُِتْریّه: از انشعابات فرقه زیدیّه.

به پیروان »حسن بن صالح« و »کُثَیر نَوّاء« بتریّه گفته شده است. آنان بعد از رسول خدا صلّی اللَّه علیه وآله، علی علیه السّلام را برای پیشوایی افضل و اولی از دیگران می‏دانند؛ لیکن معتقدند آن حضرت خلافت را به ابوبکر و عمر واگذار کرده است. از این‏رو، بیعت مردم با آن دو را خطا نمی‏دانند. از سوی دیگر، رهبری امیر مؤمنان علیه السّلام را تنها از زمان بیعت مردم با آن حضرت قبول دارند. بتریّه نسبت به عثمان توقّف نموده، حکم به ایمان یا کفر وی نکرده‏اند. آنان منکر رجعت نیز هستند. 1 از این عنوان به مناسبت در باب طهارت سخن رفته است.

در کلمات فقها بتریّه از فرقه‏های شیعه شمرده نشده است؛ از این‏رو، احکام فِرَق شیعی) ر شیعه (- همچون وقف کردن مالی بر شیعه که بدون تقیید به امامیّه یا غیر امامیّه، همه فرقه‏های شیعی را شامل می‏شود - بر این گروه مترتّب نمی‏گردد، بلکه مشمول احکام مخالفان هستند2) ر مخالف (.

1. بحوث فی الملل و النحل) سبحانی (2 454 /7. المقنعة/ 655 - 654؛ النهایة/ 598؛ الوسیلة/ 37.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 66

اصطلاح‌نامه

اعم

زیدیه ( فقه )

وابسته

وقف بر بتریه

منابع

  • المقنعة : صفحه 655
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 66