پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

وابسته

آیات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اٍحکام آیات به زیرصفحه اٍحکام آیات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.