پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «امام جمعه شیعه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

امام جمعه مؤالف

اعم

امام جمعه

وابسته

اقتدا به امام جمعه شیعه

منابع

  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 304