پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اماره ( اصول فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

امارات ( اصول فقه )