پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اماره ظنی"واژه زیر را بکار ببرید:

امارات ( اصول فقه )