پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «الفاظ سبب نزول» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

لفظ سبب نزول

اخص

الفاظ غیرنص سبب نزول، الفاظ نص سبب نزول

وابسته

اسباب نزول، تعارض اسباب نزول ( علوم قرآنی )، شناخت اسباب نزول

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه الفاظ سبب نزول به زیرصفحه الفاظ سبب نزول/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 116