پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

افسار: ریسمان و دهنی حیوان.

از آن به مناسبت در باب‌های طهارت، جهاد، اجاره و قضاء سخن رفته است.

زینت کردن افسار به نقره، جایز و به طلا، حرام است. 1 ذمّی (--' اهل ذمّه) در کشور اسلامی نمی‌تواند افسار حیوان خویش را به نقره یا طلا مزیّن کند. 2 لوازم مورد نیاز حیوان اجاره داده شده مانند افسار و زین، در صورت توقّف استفاده از حیوان به آن، بر عهده اجاره دهنده (موجر) است 3 (--' اجاره) .

چنان چه فرد سوار بر حیوان با فردی که افسار آن را در دست دارد، بر سر مالکیّت حیوان اختلاف کنند، در این که حکم به مالکیّت سواره می‌شود یا حیوان به تساوی میانشان تقسیم می‌گردد، اختلاف است. 4

دشمنی که با مسلمانان می‌جنگد، چنان چه با اسبش به کارزار آمده باشد هر چند افسار اسب را گرفته باشد و سوار بر آن نباشد و کشته شود، اسبش جزء سَلَب (--' سلب) محسوب می‌شود که به کشنده او تعلّق می‌گیرد. 5

1 - نهایة الإحکام 2 345.

2 - تذکرة الفقهاء 9 347.

3 - جواهر الکلام 27 284.

4 - المبسوط 2 296 و العروة الوثقی ( تکملة ) 2 165.

5 - تحریر الاحکام 2 185.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 591

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «افسار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دهنه، لجام، مقود

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

اجاره حیوان ( فقه )، بیع چارپا، تزیین با طلا، تزیین با نقره، زین، سَلَب، غصب حیوان

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه افسار به زیرصفحه افسار/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 591