پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اعجاز نزول تدریجی قرآن"واژه زیر را بکار ببرید:

اعجاز نزولی قرآن