پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اعجاز سهولت حفظ قرآن"واژه زیر را بکار ببرید:

اعجاز آسان‌حفظی قرآن