پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

نقد به اعانت عثمان به تجهیز جیش العسرة در جنگ تبوک ، منابع:

الاستغاثه فی بدع الثلاثة جلد 2 صفحه 55