پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اضحاة"واژه زیر را بکار ببرید:

قربانی ( عین )