پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اصول منتج وظیفه"واژه زیر را بکار ببرید:

اصول عملی ( اصول فقه )