پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اصل محکوم : اصل عملیِ غیر عامل، به سبب انتفای تعبّدیِ موضوع آن توسط اصل عملیِ حاکم

اصل محکوم، مقابل اصل حاکم می‌باشد و آن، اصلی است که با یکی دیگر از اصول عملی در تعارض بوده و اصل دیگر بر آن حکومت دارد؛ به این بیان که اصل حاکم ناظر به موضوع ـ یا متعلق یا حکم آن ـ بوده و آن را توسعه داده و یا تضییق می‌کند؛ برای مثال، در تعارض اصل استصحاب با اصول عملی دیگر، هم چون اصل برائت، اصل برائت محکوم و اصل استصحاب حاکم برآن است.

منابع

  1. دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 570
  2. نهایة الافکار : صفحه 300
  3. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 201
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

اصول عملی ( اصول فقه )

وابسته

اصل حاکم، حکومت ( اصول فقه )، دلیل محکوم

منابع

  • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 201
  • دروس فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 570
  • نهایة الافکار : صفحه 300