پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اصل غیر مثبت : اصل عملیِ دارای اثر شرعی بی واسطه

اصل غیرمثبت، که مقابل اصل مثبت می‌باشد، اصلی از اصول عملی است که اثر شرعی به طور مستقیم بر مؤدای آن مترتب می‌گردد و به وساطت امر عادی و یا عقلی نیازی نیست، مانند این که مکلف قبلاً طهارت داشته و سپس در آن شک می‌نماید، و از طریق اجرای استصحاب، حکم به طهارت سابق می‌نماید؛ در این جا اثر شرعی مستقیم مستصحب (طهارت سابق) ، صحت نمازی است که با این طهارت اقامه شده است.

منابع

  1. اصطلاحات الاصول : صفحه 59
  2. فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 659
  3. کفایة الاصول : صفحه 472
  4. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اصل غیر مثبت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اصول غیر مثبت

اعم

اصول عملی ( اصول فقه )

وابسته

اصل مثبت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اصل غیر مثبت به زیرصفحه اصل غیر مثبت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصطلاحات الاصول : صفحه 59
  • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 380
  • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 659
  • کفایة الاصول : صفحه 472