پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اصل عملی"واژه زیر را بکار ببرید:

اصول عملی ( اصول فقه )