پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اصل عدم ( اصول فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

اصالت عدم