پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اصل اشتغال"واژه زیر را بکار ببرید:

اصل احتیاط ( اصول فقه )