پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استقرار در نماز"واژه زیر را بکار ببرید:

طمأنینه در نماز