پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

استصحاب وجودی : حکم به بقای وجود یک شیء

استصحاب وجودی، مقابل استصحاب عدمی و به معنای استصحاب وجود چیزی است که در گذشته مسلّم بوده و اکنون در آن تردید شده است، مانند: استصحاب حیات شخص غایب، یا استصحاب وجود وضوی سابق؛ به بیان دیگر، در استصحاب وجودی، مستصحب، امری وجودی است؛ به خلاف استصحاب عدمی که مستصحب آن، امری عدمی است.

در کتاب ' فرائد الاصول ' آمده است:

'… ان المستصحب قد یکون أمرا وجودیا، کوجوب شیء او طهارة شیء او رطوبة ثوب او نحو ذلک… ' [۱] .

در استصحاب وجودی، لازم است مستصحب، وجود خارجی و یا اعتباری داشته باشد.

پانوشت

 1. فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 549

منابع

 1. فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 458
 2. آراؤنا فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 38
 3. نهایة الافکار جلد 4-1 : صفحه 27
 4. اصول الاستنباط : صفحه 268
 5. اصول الفقه جلد 2 : صفحه 256
 6. اصطلاحات الاصول : صفحه 34
 7. بحوث فی علم الاصول جلد 6 : صفحه 196
 8. جلد 3 : صفحه 786
 9. المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 263
 10. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «استصحاب وجودی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

استصحاب امور وجودی، استصحاب وجود

اعم

اصل استصحاب ( اصول فقه )

اخص

استصحاب وجود محمولی، استصحاب وجود نعتی

وابسته

استصحاب عدمی، تعارض استصحاب وجودی و عدمی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه استصحاب وجودی به زیرصفحه استصحاب وجودی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • جلد 3 : صفحه 786
 • آراؤنا فی اصول الفقه جلد 3 : صفحه 38
 • اصطلاحات الاصول : صفحه 34
 • اصول الاستنباط : صفحه 268
 • اصول الفقه جلد 2 : صفحه 256
 • الحاشیة علی استصحاب القوانین : صفحه 79
 • الرسائل : صفحه 156
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 5 : صفحه 263
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 435
 • بحوث فی علم الاصول جلد 6 : صفحه 196
 • تحریرالاصول : صفحه 222
 • تسدید الاصول جلد 2 : صفحه 336
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 352
 • فرائد الاصول جلد 2 : صفحه 549، 588
 • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 59، 67
 • فوائد الاصول جلد 4 : صفحه 458
 • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 311
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 39، 175
 • منتقی الاصول جلد 6 : صفحه 22، 23، 226
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -1 : صفحه 27، 155
 • نهایة الافکار جلد 4-1 : صفحه 27، 155