پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استصحاب عدم"واژه زیر را بکار ببرید:

استصحاب عدمی