پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استصحاب حال شرع"واژه زیر را بکار ببرید:

استصحاب حال نص