پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استصحاب حالت سابق"واژه زیر را بکار ببرید:

اصل استصحاب ( اصول فقه )