پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استصحاب جزئی"واژه زیر را بکار ببرید:

استصحاب فرد