پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استصحاب تقدیری ( مستصحب تقدیری )"واژه زیر را بکار ببرید:

استصحاب تعلیقی