پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استصحاب برائت اصلی"واژه زیر را بکار ببرید:

استصحاب حال عقل