پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استصحاب امور قار"واژه زیر را بکار ببرید:

استصحاب امور مستمر