پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استصحاب امور عدمی"واژه زیر را بکار ببرید:

استصحاب عدمی