پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استصحاب امر تعلیقی"واژه زیر را بکار ببرید:

استصحاب تعلیقی