پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استصحاب امر تدریجی"واژه زیر را بکار ببرید:

استصحاب امور تدریجی