پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استصحاب استدراجی"واژه زیر را بکار ببرید:

استصحاب امور تدریجی