پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استصحاب احکام"واژه زیر را بکار ببرید:

استصحاب حکمی