پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استحقاق عقوبت ( اصول فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

استحقاق عقاب ( اصول فقه )