پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استحسان مصلحت"واژه زیر را بکار ببرید:

استحسان مصلحی