پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استحسان به مصلحت"واژه زیر را بکار ببرید:

استحسان مصلحی