پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"استحسان به ضرورت"واژه زیر را بکار ببرید:

استحسان ضرورت