پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ارکان منجزیت علم اجمالی"واژه زیر را بکار ببرید:

ارکان تنجیز علم اجمالی