عملکردها

ارکان ترجیح

از دانشنامه علوم اسلامی

توضیح مفهومی

ارکان ترجیح : شرایط به کارگیری مرجّحات و رجحان دلیلی بر دلیل دیگر

ارکان ترجیح، شرایطی است که موجب اعمال مرجحات و رجحان دلیلی بر دلیل دیگر ـ در مقام تعارض ادله ـ می‌گردد و عبارت است از:

1. وجود دست کم دو دلیل متعارض؛

2. وجود مزیت در یکی از دو دلیل متعارض ـ که به آن ' مرجحٌ به ' می‌گویند ـ؛

3. وجود مجتهد ناظر ـ طبق نظر اهل سنت.

برخی از اصولیون اهل سنت، ارکان دیگری را نیز برشمرده‌اند که اختلافی است.

منابع

  1. التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 2 : صفحه (123-127)
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

وابسته

مرجحات تعارض

منابع

  • التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة جلد 2 : صفحه (123-127)