پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ارث کافر ( استحقاق )

وابسته

ارث کافر از کافر، ارث مسلمان از کافر، اشتباه کافر با مسلمان

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ارث کافر از مسلمان ( فقه ) به زیرصفحه ارث کافر از مسلمان ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 8 : صفحه 26
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 7 : صفحه 166
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 364
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 18
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-2 : صفحه 14
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 343
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 472
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 20
 • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 19 : صفحه 22
 • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 1 : صفحه 30
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 17 : صفحه 31، 57
 • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه 19