پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ارتکاز عقلی"واژه زیر را بکار ببرید:

ارتکاز عقلا