پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حج، ارتداد بعد از عبادت

وابسته

حج مرتد

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 175
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 383
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 302
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 2 : صفحه 146
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 139