پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اراده مستقل"واژه زیر را بکار ببرید:

اراده نفسی