پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اراده مترشحه"واژه زیر را بکار ببرید:

اراده غیری