پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اراده غیر حتمی"واژه زیر را بکار ببرید:

اراده ناقص