پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"اراده ضعیف"واژه زیر را بکار ببرید:

اراده ناقص