پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ادوات ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

آلات ( فقه )