پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ادله فقاهیه"واژه زیر را بکار ببرید:

دلیل فقاهتی