پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ادله فقاهتی"واژه زیر را بکار ببرید:

دلیل فقاهتی