پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ادله اصول عملی : دلایل مورد استناد در حجّیت اصول عملی

دلایلی که اصولی‌ها برای حجیت و اعتبار اصول عملی به آنها تمسک نموده‌اند، ادله اصول عملی نامیده می‌شود، که عبارت است از: کتاب، سنت، اجماع و عقل.

منابع

 1. معارج الاصول : صفحه 213
 2. تقریرات اصول : صفحه (121-122)
 3. ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 442
 4. ایضاح الکفایة جلد 5 : صفحه (227-234)
 5. کفایة الاصول : صفحه 385
 6. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ادله اصول عملی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دلیل حجیت اصول

اخص

ادله احتیاط، ادله استصحاب، ادله برائت، ادله تخییر

وابسته

اصول عملی ( اصول فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ادله اصول عملی به زیرصفحه ادله اصول عملی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اللمع فی اصول الفقه : صفحه 343
 • المحکم فی اصول الفقه جلد 4 : صفحه 215
 • ایضاح الکفایة جلد 4 : صفحه 442
 • ایضاح الکفایة جلد 5 : صفحه (227-234)
 • تقریرات اصول : صفحه (121-122)
 • حقایق الاصول جلد 2 : صفحه 286
 • علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید : صفحه 18
 • کفایة الاصول : صفحه 385
 • معارج الاصول : صفحه 213
 • منتقی الاصول جلد 5 : صفحه 61، 62، 67، 82
 • نهایة الافکار جلد 3 : صفحه 300، 301