عملکردها

ادله استقرایی مباشر

از دانشنامه علوم اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ادله استقرایی

وابسته

ادله استقرایی غیر مباشر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ادله استقرایی مباشر به زیرصفحه ادله استقرایی مباشر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 165